Meeskond koosneb inimestest ja on seda nägu, nagu on inimesed meeskonnas

Kas teie meeskonnal on piisavalt vunki, on vunki juurde vaja või hoopis maha võtta?

Meeskonnatöös tähendab vunk inimeste taju, millise hoo ja tempoga tööelu toimub ja kas see on kooskõlas inimese sisemise vungiga. Samuti kas on indu ja motivatsiooni töösse ning enese professionaalsesse arengusse panustada. Organisatsiooni dünaamikas on oluline inimese individuaalse sisemine vungi ja meeskonna ehk kollegiaalse vungi tasakaal. Vunk on seotud vajadustega ja nende määratlemisega – mis annab mulle või meile vunki?

Mis või kes on meeskond?

Meeskond koosneb inimestest, keda seovad ühised eesmärgid ja sihid ning kes kuuluvad ühte professionaalsesse sotsiaalsesse võrgustikku. Meeskond tähendab hästi toimivat gruppi, millele on omased teatud grupi tunnused ja mis väljendavad grupiliikmetele olulisi vajadusi ja väärtusi. Ühiselt mõistetud väärtused on organisatsiooni süda, mis aitab hoida fookust meeskonna vajadustel ja organisatsiooni arenguprioriteetidel. Samas on igal inimesel meeskonnas on oma autonoomia, isikupära, erilisus ja väärtusmaailm. Võib öelda, et meeskond on seda nägu, nagu on inimesed ja nendevahelised suhted.

Mis on meeskonnatöö?

Meeskonnatöö alus on koostöö. Koostöö teeb võimalikuks koostööd toetav professionaalne suhtlemine, mis tähendab teadlikku suhtlemist ja juhitud organisatsioonikultuuri. Meeskonnatöö tugineb ühtsetele arusaamadele eesmärgist, rolli, ülesannete ja vastutuse selgusest. Hästi toimiv meeskonnatöö loob töörõõmu ja motiveerib panustama, tekitab kuuluvustunnet ja pühendumist.

Miks meeskonnatöö on tähtis?

Hästi toimiv meeskonnatöö loob töörahulolu tunnet nii isiklikul kui grupi tasandil. Kui meeskonnatöö toimib ja inimeste meel on rahul, on võimalikud luua ja juhtida arendusprotsesse ja viia ellu muutusi.

Mis on meeskonnatööle omane?

Meeskonnatöö on alati dünaamiline ehk siis pidevas muutumises ja arengus. Dünaamikat mõjutavad oluliselt suhted ja suhete iseloom meeskonnaliikmete vahel ehk organisastsioonikultuur. Kultuur on kas isetekkeline või teadlikult juhitud, mis tähendab kokkulepitud hea suhtlemise tavasid ja nendest kinnipidamist.

Mida külvad, seda lõikad! Kui kõik meeskonnaliikmed teadvustavad, mida nemad vajavad ja soovivad, et ennast tööpostil hästi tunda ja võtaksid vastutuse selle eest, et nad sedasama ka tööle tulles „külvavad”, siis oleks võimestavaks ja mõnusa vungiga meeskonnatööks suurepärane pinnas olemas – siis on kõik võimalik!
Mille järgi me saame aru, kas meeskonnatöö toimib?

Mõtle, mis on sinu meeskonnas juba hästi ning kuhu oleks vunki juurde vaja?

 • Töörahulolu, töörõõm ja tööõnn
 • Usaldus, turvalisus ja võrdsus
 • Loovus – julgus oma mõtteid väljendada, ideid pakkuda, riskida ja eksida
 • Madal konfliktihirm – probleeme arutletakse ja otsitakse lahendusi
 • Terve huumor
 • Meie-tunne ja identiteedi tajumine
 • Soov sellesse organisatsiooni kuuluda
 • Soov panustada ja luua edulugusid
 • Selged rollid, ülesanded ja vastutus
 • Oma töövaldkonna eestvedamine ja enesejuhtimine
 • Positiivne sotsiaalne keskkond – lugupidavad, hoolivad ja sõbralikud suhted
 • Meeskonnatööd toetavad professionaalsed suhted
 • Ühistel väärtustel tuginev organisatsioonikultuur
 • Ühised kokkulepped ja head tavad ning nendest kinnipidamine
 • Professionaalse kompetentsi panustamine organisatsiooni arengusse
 • Vastuvõtlikkus muutustele ja muutuste juhitud elluviimine
 • Meeskonnaliikmete eneseareng ja isiklikud ambitsioonid

Meeskonnatööd toetavad tegevused:

 • superviseerivad meeskonnakoolitused – fookuses on meeskonnatöös olulised valdkonnad, teemad ja küsimused, mida on oluline mõtestada, võimestada ja leida lahendusi
 • koosloome kohtumised – arenguprotsesside loomine ja strateegiline kavandamine (sh arengukava, õppeprotsesside kavandamine ja kokkuvõtete tegemine)
 • meeskonna supervisioon – reflektsiooniprotsess, mis toob nähtavale ja tegeleb meeskonna dünaamika ja suhete, töörahulolu ja töörõõmuga. Supervisiooni fookuses on organisatsioonis olulised protsessid ja lähtub konkreetsetest organisatsiooni vajadustest, mis eelnevalt juhtidega läbi täpsustatakse ja sõlmitakse kokkulepped.
 • meeskonna sündmus – aktiivselt ja tegevuslikult koosveedetud aeg, mis loob kontakte, lähendab suhteid, laiendab ühisosa ja ühist lugu. Meeskonnasündmus võib olla kombineeritud muu tegevusega (koolitus, supervisioon vms).

Anna oma huvist märku ja disainime koostöös just teie meeskonnale sobiva vungika koolituse ja/või sündmuse!